کد کالا: 10199500000010
روغن دنده، جعبه دنده دستي خودرو، API GL-5، SAE 140W-85، 210 °C، قوطي فلزي، 4 lit، پارس مدوس اي پي، نفت پارس، ايران
مرجع سازنده : نفت پارس - ايران
مدل :
کد کالا: 10199500000027
روغن دنده، جعبه دنده دستي خودرو، API GL-5، SAE 90W-85، 206 °C، قوطي فلزي، 4 lit، پارس مدوس اي پي، نفت پارس، ايران
مرجع سازنده : نفت پارس - ايران
مدل :
کد کالا: 10199500000034
روغن دنده، جعبه دنده دستي خودرو، API GL-5، SAE 90W-80، 200 °C، قوطي فلزي، 4 lit، پارس مدوس اي پي، نفت پارس، ايران
مرجع سازنده : نفت پارس - ايران
مدل :
کد کالا: 10199500000041
روغن دنده، جعبه دنده دستي خودرو، API GL-1، SAE 140، 220 °C، قوطي فلزي، 4 lit، پارس مدوس، نفت پارس، ايران
مرجع سازنده : نفت پارس - ايران
مدل :
کد کالا: 10199500000058
روغن دنده، جعبه دنده دستي خودرو، API GL-1، SAE 90، 210 °C، قوطي فلزي، 4 lit، پارس مدوس، نفت پارس، ايران
مرجع سازنده : نفت پارس - ايران
مدل :
کد کالا: 10199500000065
روغن دنده، جعبه دنده دستي خودرو، API GL-4، SAE 140W-85، 214 °C، قوطي فلزي، 4 lit، پارس مدوس اي پي، نفت پارس، ايران
مرجع سازنده : نفت پارس - ايران
مدل :
کد کالا: 10199500000072
روغن دنده، جعبه دنده دستي خودرو، API GL-4، SAE 90W-85، 210 °C، قوطي فلزي، 4 lit، پارس مدوس اي پي، نفت پارس، ايران
مرجع سازنده : نفت پارس - ايران
مدل :
کد کالا: 10199500000089
روغن دنده، جعبه دنده دستي خودرو، API GL-4، SAE 75W، 185 °C، قوطي فلزي، 4 lit، پارس مدوس اي پي، نفت پارس، ايران
مرجع سازنده : نفت پارس - ايران
مدل :
کد کالا: 10199500000096
روغن دنده، جعبه دنده دستي خودرو، API GL-4، SAE 140، 215 °C، قوطي فلزي، 4 lit، پارس مدوس اي پي، نفت پارس، ايران
مرجع سازنده : نفت پارس - ايران
مدل :
کد کالا: 10199500000102
روغن دنده، جعبه دنده دستي خودرو، API GL-4، SAE 80W-75، 185 °C، قوطي فلزي، 4 lit، پارس مدوس اي پي، نفت پارس، ايران
مرجع سازنده : نفت پارس - ايران
مدل :