کد کالا: 12139100000018
پمپ، پروانه بين بيرينگ، نوع محرك الكتروموتور، هد 10 m، دبي 16 m^3\h، توان مصرفي 1 kW، مدل DWO-150 M، سري ندارد، صنايع پمپ ابارا، ايران
مرجع سازنده : صنايع پمپ ابارا - ايران
مدل : DWO-150 M
کد کالا: 12139100000025
پمپ، پروانه آويخته، نوع محرك الكتروموتور، هد 10 m، دبي 18 m^3\h، توان مصرفي 750 W، مدل SWT 100 M، سري ندارد، صنايع پمپ ابارا، ايران
مرجع سازنده : صنايع پمپ ابارا - ايران
مدل : SWT 100 M
کد کالا: 12139100000032
پمپ، پروانه بين بيرينگ، نوع محرك ندارد، هد 10 m، دبي 13 m^3\h، توان مصرفي 750 W، مدل SWS 100 M، سري ندارد، صنايع پمپ ابارا، ايران
مرجع سازنده : صنايع پمپ ابارا - ايران
مدل : SWS 100 M
کد کالا: 12139100000049
پمپ، توربيني، نوع محرك ندارد، هد 10 m، دبي 10 m^3\h، توان مصرفي 550 W، مدل SWS 75 M، سري ندارد، صنايع پمپ ابارا، ايران
مرجع سازنده : صنايع پمپ ابارا - ايران
مدل : SWS 75 M
کد کالا: 12139100000056
پمپ، پروانه بين بيرينگ، نوع محرك ندارد، هد 10 m، دبي 7 m^3\h، توان مصرفي 330 W، مدل SWS 50 M، سري ندارد، صنايع پمپ ابارا، ايران
مرجع سازنده : صنايع پمپ ابارا - ايران
مدل : SWS 50 M
کد کالا: 12139100000063
پمپ، پروانه آويخته، نوع محرك ندارد، هد 90 m، دبي 1800 m^3\h، توان مصرفي 11 kW، مدل 32-160، سري ندارد، صنايع پمپيران، ايران
مرجع سازنده : صنايع پمپيران - ايران
مدل : 32-160
کد کالا: 12139100000070
پمپ، پروانه آويخته، نوع محرك ندارد، هد 90 m، دبي 1800 m^3\h، توان مصرفي 11 kW، مدل 65-200، سري ندارد، صنايع پمپيران، ايران
مرجع سازنده : صنايع پمپيران - ايران
مدل : 65-200
کد کالا: 12139100000087
پمپ، پروانه آويخته، نوع محرك ندارد، هد 25 m، دبي 40 m^3\h، توان مصرفي 9 kW، مدل 50-315، سري ندارد، صنايع پمپيران، ايران
مرجع سازنده : صنايع پمپيران - ايران
مدل : 50-315
کد کالا: 12139100000094
پمپ، پروانه آويخته، نوع محرك ندارد، هد 90 m، دبي 1800 m^3\h، توان مصرفي 10 kW، مدل 65-160، سري ندارد، صنايع پمپيران، ايران
مرجع سازنده : صنايع پمپيران - ايران
مدل : 65-160
کد کالا: 12139100000100
پمپ، پروانه بين بيرينگ، نوع محرك ندارد، هد 78 m، دبي 88 lit\s، توان مصرفي 88 kW، مدل DSP 125-500، سري ندارد، صنايع پمپيران، ايران
مرجع سازنده : صنايع پمپيران - ايران
مدل : DSP 125-500