کد کالا: 10629400000310
هود، شومينه اي، فولاد ضد زنگ و شيشه اي، سياه، ظرفيت مكش 950 m^3\h، مدل HB-02، نام تجارتي سينجر، توليدي و صنعتي سينجر گاز، ايران
مرجع سازنده : توليدي و صنعتي سينجر گاز - ايران
مدل : HB-02
کد کالا: 10629400000327
هود، شومينه اي، فولاد ضد زنگ و شيشه اي، سياه، ظرفيت مكش 720 m^3\h، مدل HV-01، نام تجارتي سينجر، توليدي و صنعتي سينجر گاز، ايران
مرجع سازنده : توليدي و صنعتي سينجر گاز - ايران
مدل : HV-01
کد کالا: 10629400000334
هود، شومينه اي، فولاد ضد زنگ و شيشه اي، سياه، ظرفيت مكش 950 m^3\h، مدل HB-03، نام تجارتي سينجر، توليدي و صنعتي سينجر گاز، ايران
مرجع سازنده : توليدي و صنعتي سينجر گاز - ايران
مدل : HB-03
کد کالا: 10629400000341
هود، شومينه اي، فولاد ضد زنگ و شيشه اي، سياه، ظرفيت مكش 400 - 700 m^3\h، مدل SA-412، نام تجارتي استيل البرز، صنايع استيل البرز، ايران
مرجع سازنده : صنايع استيل البرز - ايران
مدل : SA-412
کد کالا: 10629400000358
هود، شومينه اي، فولاد ضد زنگ، نقره اي، ظرفيت مكش 780 - 840 m^3\h، مدل SA-452، نام تجارتي استيل البرز، صنايع استيل البرز، ايران
مرجع سازنده : صنايع استيل البرز - ايران
مدل : SA-452
کد کالا: 10629400000365
هود، شومينه اي، فولاد ضد زنگ و شيشه اي، سياه، ظرفيت مكش 400 - 700 m^3\h، مدل SA-413، نام تجارتي استيل البرز، صنايع استيل البرز، ايران
مرجع سازنده : صنايع استيل البرز - ايران
مدل : SA-413
کد کالا: 10629400000372
هود، شومينه اي، فولاد ضد زنگ و شيشه اي، سياه، ظرفيت مكش 400 - 800 m^3\h، مدل SA-405، نام تجارتي استيل البرز، صنايع استيل البرز، ايران
مرجع سازنده : صنايع استيل البرز - ايران
مدل : SA-405
کد کالا: 10629400000389
هود، شومينه اي، فولاد ضد زنگ و شيشه اي، سياه، ظرفيت مكش 400 - 700 m^3\h، مدل SA-411، نام تجارتي استيل البرز، صنايع استيل البرز، ايران
مرجع سازنده : صنايع استيل البرز - ايران
مدل : SA-411
کد کالا: 10629400000396
هود، شومينه اي، فولاد ضد زنگ و شيشه اي، نقره اي و سياه، ظرفيت مكش 600 - 720 m^3\h، مدل SA-401، نام تجارتي استيل البرز، صنايع استيل البرز، ايران
مرجع سازنده : صنايع استيل البرز - ايران
مدل : SA-401
کد کالا: 10629400000402
هود، شومينه اي، فولاد ضد زنگ و شيشه اي، نقره اي و سياه، ظرفيت مكش 600 - 720 m^3\h، مدل SA-402، نام تجارتي استيل البرز، صنايع استيل البرز، ايران
مرجع سازنده : صنايع استيل البرز - ايران
مدل : SA-402