کد کالا: 18033400000621
رنگ مو، نيمه دائمي، كرمي، زنانه، مشكي، 1، تيوب آلومينيومي با در پيچي، 100 ml، نام تجارتي FREELIMIX، MAESTRI ELVARES E FIGLI SRI، ايتاليا
مرجع سازنده : MAESTRI ELVARES E FIGLI SRI - ايتاليا
مدل :
کد کالا: 18033400002816
رنگ مو، نيمه دائمي، كرمي، زنانه، مشكي قهوه اي، 2، تيوب آلومينيومي با در پيچي، 100 ml، نام تجارتي FREELIMIX، MAESTRI ELVARES E FIGLI SRI، ايتاليا
مرجع سازنده : MAESTRI ELVARES E FIGLI SRI - ايتاليا
مدل :
کد کالا: 18033400002854
رنگ مو، نيمه دائمي، كرمي، زنانه، بلوند بنفش آبرنگي، 7.62، تيوب آلومينيومي با در پيچي، 100 ml، نام تجارتي FREELIMIX، MAESTRI ELVARES E FIGLI SRI، ايتاليا
مرجع سازنده : MAESTRI ELVARES E FIGLI SRI - ايتاليا
مدل :
کد کالا: 18033400002878
رنگ مو، نيمه دائمي، كرمي، زنانه، بلوند پلاتينه، 10.03، تيوب آلومينيومي با در پيچي، 100 ml، نام تجارتي FREELIMIX، MAESTRI ELVARES E FIGLI SRI، ايتاليا
مرجع سازنده : MAESTRI ELVARES E FIGLI SRI - ايتاليا
مدل :
کد کالا: 18033400002892
رنگ مو، نيمه دائمي، كرمي، زنانه، بلوند تيره آبرنگي، 6.6، تيوب آلومينيومي با در پيچي، 100 ml، نام تجارتي FREELIMIX، MAESTRI ELVARES E FIGLI SRI، ايتاليا
مرجع سازنده : MAESTRI ELVARES E FIGLI SRI - ايتاليا
مدل :
کد کالا: 18033400002915
رنگ مو، نيمه دائمي، كرمي، زنانه، بلوند تيره بنفش، 6.2، تيوب آلومينيومي با در پيچي، 100 ml، نام تجارتي FREELIMIX، MAESTRI ELVARES E FIGLI SRI، ايتاليا
مرجع سازنده : MAESTRI ELVARES E FIGLI SRI - ايتاليا
مدل :
کد کالا: 18033400002939
رنگ مو، نيمه دائمي، كرمي، زنانه، بلوند تيره، 6.001C، تيوب آلومينيومي با در پيچي، 100 ml، نام تجارتي FREELIMIX، MAESTRI ELVARES E FIGLI SRI، ايتاليا
مرجع سازنده : MAESTRI ELVARES E FIGLI SRI - ايتاليا
مدل :
کد کالا: 18033400002946
رنگ مو، نيمه دائمي، كرمي، زنانه، بلوند تيره، 6.03، تيوب آلومينيومي با در پيچي، 100 ml، نام تجارتي FREELIMIX، MAESTRI ELVARES E FIGLI SRI، ايتاليا
مرجع سازنده : MAESTRI ELVARES E FIGLI SRI - ايتاليا
مدل :
کد کالا: 18033400002960
رنگ مو، نيمه دائمي، كرمي، زنانه، بلوند تيره هايتك، 6.71، تيوب آلومينيومي با در پيچي، 100 ml، نام تجارتي FREELIMIX، MAESTRI ELVARES E FIGLI SRI، ايتاليا
مرجع سازنده : MAESTRI ELVARES E FIGLI SRI - ايتاليا
مدل :
کد کالا: 18033400002977
رنگ مو، نيمه دائمي، كرمي، زنانه، بلوند خاكستري، 10.1، تيوب آلومينيومي با در پيچي، 100 ml، نام تجارتي FREELIMIX، MAESTRI ELVARES E FIGLI SRI، ايتاليا
مرجع سازنده : MAESTRI ELVARES E FIGLI SRI - ايتاليا
مدل :