کد کالا: 18112000000085
چراغ روميزي برقي، حبابدار، مدل TAB1121، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل : TAB1121
کد کالا: 18112000000092
چراغ روميزي برقي، حبابدار، مدل TLN6811، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل : TLN6811
کد کالا: 18112000000108
چراغ روميزي برقي، حبابدار، مدل TAB8011، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل : TAB8011
کد کالا: 18112000000115
چراغ روميزي برقي، حبابدار، مدل TAB9012، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل : TAB9012
کد کالا: 18112000000122
چراغ روميزي برقي، حبابدار، مدل TAB7711، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل : TAB7711
کد کالا: 18112000000139
چراغ روميزي برقي، حبابدار، مدل TUL4001، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل : TUL4001
کد کالا: 18112000000146
چراغ روميزي برقي، حبابدار، مدل TAB2001، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل :
کد کالا: 18112000000153
چراغ روميزي برقي، حبابدار، مدل TAB6514، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل :
کد کالا: 18112000000160
چراغ روميزي برقي، حبابدار، مدل TAB5020، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل :
کد کالا: 18112000000177
چراغ روميزي برقي، حبابدار، مدل TAB9001، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل :