کد کالا: 18112000000184
چراغ روميزي برقي، حبابدار، مدل TAB9010، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل :
کد کالا: 18112000000191
چراغ روميزي برقي، حبابدار، مدل TAB9015، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل :
کد کالا: 18112000000207
چراغ روميزي برقي، حبابدار، مدل TAB8050، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل :
کد کالا: 18112100000015
چراغ كنار مبلي، 3 شاخه، حبابدار، مدل STD14001، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل : STD14001
کد کالا: 18112100000022
چراغ كنار مبلي، 5 شاخه، حبابدار، مدل STD16001، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل :
کد کالا: 18112100000039
چراغ كنار مبلي، تك شاخه، حبابدار، مدل STD15001، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل :
کد کالا: 18112200000014
جاشمعي، تك شاخه، حبابدار، مدل CND3011، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل : CND3011
کد کالا: 18112200000021
جاشمعي، تك شاخه، حبابدار، مدل CND3015، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل :
کد کالا: 18112200000038
جاشمعي، تك شاخه، حبابدار، مدل CND3020، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل :
کد کالا: 18112200000045
جاشمعي، تك شاخه، حبابدار، مدل CND3012، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل :