کد کالا: 10199500000195
روغن دنده، جعبه دنده دستي خودرو، API GL-1، SAE 85W-90، 220 °C، چليك پلاستيكي، 20 lit، ثمين اسپيدي، نفت سپاهان، ايران
مرجع سازنده : نفت سپاهان - ايران
مدل :
کد کالا: 10199500000201
روغن دنده، جعبه دنده دستي خودرو، API GL-1، SAE 140، 240 °C، چليك پلاستيكي، 20 lit، ثمين اسپيدي، نفت سپاهان، ايران
مرجع سازنده : نفت سپاهان - ايران
مدل :
کد کالا: 10199500000218
روغن دنده، جعبه دنده دستي خودرو، API GL-1، SAE 90، 220 °C، چليك پلاستيكي، 20 lit، ثمين اسپيدي، نفت سپاهان، ايران
مرجع سازنده : نفت سپاهان - ايران
مدل :
کد کالا: 10199500000225
روغن دنده، جعبه دنده دستي خودرو، API GL-4، SAE 140، 240 °C، چليك پلاستيكي، 20 lit، ثمين اسپيدي EP، نفت سپاهان، ايران
مرجع سازنده : نفت سپاهان - ايران
مدل :
کد کالا: 10199500000232
روغن دنده، جعبه دنده دستي خودرو، API GL-4، SAE 85W-140، 220 °C، چليك پلاستيكي، 20 lit، ثمين اسپيدي EP، نفت سپاهان، ايران
مرجع سازنده : نفت سپاهان - ايران
مدل :
کد کالا: 10199500000249
روغن دنده، جعبه دنده دستي خودرو، API GL-4، SAE 90، 215 °C، چليك پلاستيكي، 20 lit، ثمين اسپيدي EP، نفت سپاهان، ايران
مرجع سازنده : نفت سپاهان - ايران
مدل :
کد کالا: 10199500000256
روغن دنده، جعبه دنده دستي خودرو، API GL-4، SAE 85W-90، 220 °C، چليك پلاستيكي، 20 lit، ثمين اسپيدي EP، نفت سپاهان، ايران
مرجع سازنده : نفت سپاهان - ايران
مدل :
کد کالا: 10199500000263
روغن دنده، جعبه دنده دستي خودرو، API GL-4، SAE 80W، 205 °C، چليك پلاستيكي، 20 lit، ثمين اسپيدي EP، نفت سپاهان، ايران
مرجع سازنده : نفت سپاهان - ايران
مدل :
کد کالا: 10199500000270
روغن دنده، جعبه دنده دستي خودرو، API GL-4، SAE 75W-90، 240 °C، چليك پلاستيكي، 20 lit، ثمين اسپيدي EP، نفت سپاهان، ايران
مرجع سازنده : نفت سپاهان - ايران
مدل :
کد کالا: 10199500000287
روغن دنده، جعبه دنده دستي خودرو، API GL-4، SAE 75W-80، 205 °C، چليك پلاستيكي، 20 lit، ثمين اسپيدي EP، نفت سپاهان، ايران
مرجع سازنده : نفت سپاهان - ايران
مدل :