کد کالا: 10052100000272
آبمعدني، بطري پت با در معمولي، 500 cc، نام تجارتي كامپوره، صنايع غذايي كامپوره خزر، ايران
مرجع سازنده : صنايع غذايي كامپوره خزر - ايران
مدل :
کد کالا: 10052100000289
آبمعدني، بطري پت با در معمولي، 1.5 lit، نام تجارتي كامپوره، صنايع غذايي كامپوره خزر، ايران
مرجع سازنده : صنايع غذايي كامپوره خزر - ايران
مدل :
کد کالا: 10052100000296
آبمعدني، بسته شرينك 12 بطري پت با در معمولي، 500 cc، نام تجارتي كامپوره، صنايع غذايي كامپوره خزر، ايران
مرجع سازنده : صنايع غذايي كامپوره خزر - ايران
مدل :
کد کالا: 10052100000302
آبمعدني، بسته شرينك 6 بطري پت با در معمولي، 1.5 lit، نام تجارتي كامپوره، صنايع غذايي كامپوره خزر، ايران
مرجع سازنده : صنايع غذايي كامپوره خزر - ايران
مدل :
کد کالا: 10054000000116
گلاب، معمولي، بطري پت، 430 cc، نام تجارتي كامپوره، صنايع غذايي كامپوره خزر، ايران
مرجع سازنده : صنايع غذايي كامپوره خزر - ايران
مدل :
کد کالا: 10054000000123
گلاب، معمولي، بطري شيشه اي، 410 cc، نام تجارتي كامپوره، صنايع غذايي كامپوره خزر، ايران
مرجع سازنده : صنايع غذايي كامپوره خزر - ايران
مدل :
کد کالا: 10054000000130
گلاب، معمولي، بسته شرينك 12 بطري پت، 430 cc، نام تجارتي كامپوره، صنايع غذايي كامپوره خزر، ايران
مرجع سازنده : صنايع غذايي كامپوره خزر - ايران
مدل :
کد کالا: 10054000000147
گلاب، معمولي، بسته شرينك 12 بطري شيشه اي، 410 cc، نام تجارتي كامپوره، صنايع غذايي كامپوره خزر، ايران
مرجع سازنده : صنايع غذايي كامپوره خزر - ايران
مدل :
کد کالا: 10060000001749
كنسرو، نخودفرنگي در آب نمك، قوطي فلزي آسان بازشو، 440 g، نام تجارتي كامپوره، صنايع غذايي كامپوره خزر، ايران
مرجع سازنده : صنايع غذايي كامپوره خزر - ايران
مدل :
کد کالا: 10060000001756
كنسرو، نخودفرنگي در آب نمك، بسته شرينك 24 قوطي فلزي آسان بازشو، 440 g، نام تجارتي كامپوره، صنايع غذايي كامپوره خزر، ايران
مرجع سازنده : صنايع غذايي كامپوره خزر - ايران
مدل :